شعب بانکهای جزیره کیش

شعبه های بانکهای کیش

Fax(+98۷۶۴)

تلفن

نام شعبه

رديف

شعبه های بانک ملی در جزيره کيش

۴۴۲۲۴۸۱-۲

۴۴۲۴۶۸۱-۴

شعبه مرکزی 

۱

۴۴۲۳۴۸۳

۴۴۲۳۴۸۳-۴

شعبه ونوس

۲

۴۴۴۲۸۷۰

۴۴۴۲۸۷۰

 شعبه مرجان

۳

۴۴۲۰۳۸۶

۴۴۲۴۳۴۷-۸

 شعبه پرديس ۲

۴

۴۴۲۳۹۵۰

۴۴۲۳۹۵۰

 شعبه فرودگاه

۵

۴۴۳۰۶۸۸

۴۴۳۰۷۰۰

 شعبه سفين

۶

۴۴۲۲۷۳۱

۴۴۲۴۳۸۷

 شعبه پرديس ۱

۷

   –

۴۴۲۰۴۷۷

 شعبه بندرگاه

۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه         

رديف

شعبه های بانک سپه در جزيره کيش

۴۶۲۲۹۸۶

۴۴۲۲۹۸۴-۶

شعبه مرکزی

۱

۴۴۴۲۸۳۷

۴۴۲۲۹۸۳

شعبه پايگاه هوايی

۲

۴۴۲۲۴۹۲

۴۴۲۰۶۸۵-۶

شعبه پرديس ۱

۳

۴۴۴۲۲۸۲

۴۴۴۰۵۰۱-۳

شعبه مرجان

۴

۴۴۲۰۳۷۱

۴۴۲۳۱۷۹

شعبه مرکز تجاری کيش

۵

۴۴۲۴۷۳۷

۴۴۴۲۸۰۶

شعبه مرواريد

۶

۴۴۲۰۳۷۱

۴۴۲۳۱۷۶

شعبه ارزی مرکز تجاری کيش

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه        

رديف

شعبه های بانک صادرات در جزيره کيش

۴۴۲۲۰۰۲

۴۴۲۲۷۶۷

شعبه مرکزی

۱

۴۴۳۰۰۱۷

شعبه سفين

۲

۴۴۲۲۹۹۵

۴۴۲۴۱۵۳

شعبه ونوس

۳

۴۴۲۲۴۱۷

شعبه مرجان

۴

۴۴۲۴۱۹۶

۴۴۲۴۱۹۶

شعبه زيتون

 

۴۴۲۴۱۹۷

۴۴۲۳۱۲۷

شعبه پرديس ۱

۶

۴۴۲۴۷۴۹

شعبه پرديس ۲

۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه       

رديف

شعبه های بانک ملت در جزيره کيش

۴۴۲۳۲۵

۴۴۲۱۷۱۶-۵

 شعبه مرکزی

 

۴۴۳۰۸۶۸

۴۴۳۰۸۶۸

شعبه سفين

۲

۴۴۲۲۸۶۳

۴۴۲۲۸۱۲

شعبه پرديس ۱

۳

۴۴۲۰۴۰۱

۴۴۲۰۴۰۱-۳

شعبه پرديس ۲

۴

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه

رديف

شعبه های بانک تجارت در جزيره کيش

۴۴۲۲۱۲۸

۴۴۲۰۲۱۵ – ۴۴۲۲۶۰۴

شعبه مرکزی

۱

۴۴۲۲۴۹۸

۴۴۲۲۳۵۴ – ۴۴۲۲۳۰۴

شعبه ونوس

۲

۴۴۳۰۴۳۷

 ۴۴۳۰۴۳۷

شعبه سفين

۳

۴۴۲۰۵۷۴

۴۴۲۴۵۱۸ – ۴۴۲۰۵۸۴

شعبه پرديس ۱

۴

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه         

ردي

شعبه های بانکرفاه  در جزيره کيش

۴۴۳۱۸۱۰

۴۴۲۳۲۳۳ – ۴۴۲۴۵۱۴

 شعبه مرکزی

۱

۴۴۳۱۸۱۰

۴۴۳۱۸۱۰-۱۹

شعبه سفين

۲

۴۴۲۲۸۸۱

۴۴۲۲۸۸۲

شعبه پانيذ

۳

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه        

رديف

شعبه های بانک کشاورزی در جزيره کيش

۴۴۲۴۴۵۲

۴۴۲۴۴۵۰-۲

شعبه مرکزی

 

۴۴۲۰۳۲۸

۴۴۲۰۳۲۷-۹

شعبه پرديس ۲

۲

۴۴۳۰۸۳۷

۴۴۳۰۸۳۶-۷

شعبه سفين

۳

شعبه ونوس

۴

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه های بانک  مسکن در جزيره کيش

۴۴۲۳۳۶۰

۴۴۲۳۳۶۰-۱

شعبه مرکزی

۱

۴۴۳۰۶۲۰

۴۴۳۰۶۲۰

شعبه سفين

۲

۴۴۲۳۳۶۰

۴۴۲۳۳۶۰-۱

شعبه ونوس

۳

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک توسعه صادرات ايران در جزيره کيش

۴۴۲۰۷۹۳

۴۴۲۰۷۹۴-۹

شعبه مرکزی

۱

 

 

 

 

 

 

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک  تجارتي ايران و اروپا در جزيره کيش

۴۴۲۳۷۹۰

 

۴۴۲۴۵۹۰

۴۴۲۳۷۹۱
 

شعبه مرکزی

۱

 

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک  پارسيان در جزيره کيش

۴۴۲۰۵۵۰

۴۴۲۰۸۵۱

شعبه مرکزی

۱

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک سامان در جزيره کيش

۴۴۵۲۲۵۹

۴۴۵۲۲۶۰

شعبه مرکزی

۱

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک استاندارد چارتر در جزيره کيش

۴۴۲۰۷۹۳

۴۴۲۳۳۸۰

شعبه مرکزی

۱

Fax(+98-764)

تلفن

نام شعبه    

رديف

شعبه  بانک صنعت و معدن در جزيره کيش

۴۴۵۵۴۰۷

۴۴۵۵۴۰۳

شعبه مرکزی

۱

نوشتهٔ پیشین
بیمارستان جزیره کیش
نوشتهٔ بعدی
مقررات گمرک جزیره کیش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

مطالب پر بازدید

فهرست