پاییـــــــــز ۹۹
هتــــل هـواپیـمایـی خـــدمــات مدت اقامت شروع قیمت از(تومان) مجــری
پانیذ

**

رفت: ساها رشت

برگشت: کیش ایر کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۴۶۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای هاشمی: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۴

شایان

*****

رفت: ساها رشت

برگشت: کیش ایر کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۹۶۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم آستان: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

داریوش

*****

رفت: ساها رشت

برگشت: کیش ایر کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۲/۴۶۰/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

ترنج

*****

رفت: ساها رشت

برگشت: کیش ایر کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۳/۳۳۰/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای افضلیان: ۰۹۱۲۱۲۰۸۱۲۰

پانیذ

**

رفت: ایرتور رشت

برگشت: ایرتور کیش

صبحانه ۳ شب و ۴ روز ۱/۵۱۲/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای افضلیان: ۰۹۱۲۱۲۰۸۱۲۰

ققنوس

**

رفت: ایرتور رشت

برگشت: ایرتور کیش

صبحانه ۳ شب و ۴ روز ۱/۵۱۲/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

ستاره

**

رفت: کیش ایر رشت

برگشت: ایرتور کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۵۵۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

فهرست