پاییز ۹۹
هتل هواپیمایی خدمات مدت اقامت شروع قیمت از(تومان) مجری
میراژ

*****

کیش ایر صبحانه ۵ شب ۲/۶۸۷/۰۰۰ رسپینا ۲۴

۰۲۱۹۱۰۱۲۹۰۰

شایان

*****

کیش ایر صبحانه ۳ شب ۴/۸۰۳/۳۰۰ رسپینا ۲۴

۰۲۱۹۱۰۱۲۹۰۰

داریوش

*****

رفت: زاگرس

برگشت: کیش ایر

صبحانه ۴ شب ۳/۸۹۵/۰۰۰ رسپینا ۲۴

۰۲۱۹۱۰۱۲۹۰۰

ستاره طلایی

***

رفت: کیش ایر

برگشت: زاگرس

صبحانه ۳ شب ۱/۱۸۹/۰۰۰ سفر ۲۴

۰۲۱۸۸۴۸۲۰۱۰

ققنوس

**

رفت: کیش ایر

برگشت: زاگرس

صبحانه ۳ شب ۱/۲۵۲/۰۰۰ سفر ۲۴

۰۲۱۸۸۴۸۲۰۱۰

گلدیس

***

رفت: کیش ایر

برگشت: زاگرس

صبحانه ۳ شب ۱/۴۰۹/۰۰۰ سفر ۲۴

۰۲۱۸۸۴۸۲۰۱۰

گراند

***

رفت: کیش ایر

برگشت: زاگرس

صبحانه ۳ شب ۱/۴۲۹/۰۰۰ سفر ۲۴

۰۲۱۸۸۴۸۲۰۱۰

 

فهرست