پاییـــــــــز ۹۹
هتــــل هـواپیـمایـی خـــدمــات مدت اقامت شروع قیمت از(تومان) مجــری
پانیذ

**

رفت: زاگرس مشهد

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۴۳۸/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

پارس نیک

***

رفت: کیش ایر مشهد

برگشت: کیش ایر کیش

صبحانه ۳ شب و ۴ روز ۱/۴۶۶/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای هاشمی: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۴

سیمرغ

***

رفت: زاگرس مشهد

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۳ شب و ۴ روز ۱/۴۸۱/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

گاردنیا

***

رفت: سپهران مشهد

برگشت: سپهران کیش

صبحانه ۳ شب و ۴ روز ۱/۴۸۷/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

آرامیس

****

رفت: سپهران مشهد

برگشت: سپهران کیش

صبحانه ۳ شب و ۴ روز ۱/۷۹۴/۵۰۰

کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای هاشمی: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۴

شایان

*****

رفت: زاگرس مشهد

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۹۳۸/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای افضلیان: ۰۹۱۲۱۲۰۸۱۲۰

داریوش

*****

رفت: زاگرس مشهد

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۲/۴۳۳/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای هاشمی: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۴

فهرست