پاییـــــــــز ۹۹
هتــــل هـواپیـمایـی خـــدمــات مدت اقامت شروع قیمت از(تومان) مجــری
پانیذ

**

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۴۱۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای افضلیان: ۰۹۱۲۱۲۰۸۱۲۰

هتل شایان

*****

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۹۱۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

هتل داریوش

*****

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۲/۴۱۰/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

آقای هاشمی: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۴

هتل ترنج

*****

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۳/۲۸۰/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم آستان: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

پانیذ

**

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۲۹۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

ققنوس

**

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۲۹۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

ستاره

**

رفت: زاگرس اهواز

برگشت: زاگرس کیش

صبحانه ۲ شب و ۳ روز ۱/۳۶۵/۰۰۰ کیش لندیار ۰۲۱۴۳۰۰۰۰۲۰

خانم هاتف: ۰۹۱۹۸۹۰۶۵۰۲

فهرست